Boliger på Frisenholt

Bygherre

Saralyst Ejendomsudvikling A/S

Beliggenhed

Tranbjerg

År

2021

Størrelse

5.559 m²

Boligerne på Frisenholt opføres i op til to etager med en højde på 6,5 – 8,5 m, så den tilpasser sig den omgivende bebyggelse i skala.

Det er ambitionen at skabe en helstøbt bebyggelse, hvor arkitekturen udspringer af dynamikken mellem æstetik, miljø og klima, drift og vedligehold. Tæt/lav-bebyggelsen og etageboligerne ønskes således etableret med en høj grad af bæredygtighed i materialer, byggeproces og energieffektiv drift. Bebyggelsen påtænkes DGNB Certificeret eller opført efter den frivillige bæredygtighedsklasse. Træ benyttes i udstrakt grad i byggeriet, både til de bærende konstruktioner, etageadskillelse, tag samt facadebeklædning. Træet kommer fra ansvarligt driftede skove og reducerer bebyggelsens samlede CO2 emission.

De enkelte bygningskroppe er udført med saddeltag hvor kiplinjen er forskudt henholdsvis frem og tilbage i hver gavlside. Herved bliver facadehøjden variabel og giver bebyggelsen et dynamisk udtryk. Boligerne etableres med stor fleksibilitet i boligstørrelse og variation i facadeudtrykket. Bebyggelsen åbner for nicher og zoner i den dynamiske facade med private og halvprivate arealer, som giver et varieret og levende miljø, når de indrettes med inventar og beplantning.

Byggeprincippet skal også tilgodese en effektiv og ressourcebesparende byggeproces, der kan udføres med færdige moduler eller elementer. Bebyggelsen vil således være fleksibel og kan let ændres i forhold til skiftende behov og tilgodeser gode muligheder for at genanvende elementer og materialer.

Etageboliger og rækkehuse tænkes opført i en arkitektur, der benytter sig af nogle af de samme arkitektoniske virkemidler, således bebyggelsen kan udgøre en samlet harmonisk helhed, men med plads for variationer inden for temaet, så der skabes et helstøbt og levende udtryk.

Med de udfordringer og kvaliteter som den uregelmæssige form af grunden og den eksisterende bebyggelse samt bindingerne i form af beskyttet natur, skovbryn og vandløb giver, etableres en bebyggelse, hvor udnyttelsen i to etager vil nå en bebyggelsesprocent på op til ca. 33 % for den del af arealet, som er udnyttet med tæt/lav- og etageboliger. Kommuneplanens krav er maksimalt 40 % for tæt/lav- og etageboliger.
Søerne samt stier og vejarealets udformning, som åbner bebyggelsen mod det omkringliggende landskab, sikrer at området ikke forekommer presset.

Tilkørsel til grunden sker ad Frisenholt, der også betjener nabobebyggelsen. Herfra fordeles trafikken mod nord via en eksisterende tilkørselsvej, som ca. følger en eksisterende vejret og mod syd. Nye boligveje vil udlægges i 8,5 m’s bredde med en kørebanebredde på ca. 5,5 m. Vejarealet tænkes udformet som ”shared space”, hvor de, som leger og opholder sig på vejen, giver plads for den langsomt kørende trafik.
Der etableres stiforbindelse til villabebyggelsen ved Ingerslevvej. På naboarealet er en eksisterende stiforbindelse langs grøften mod syd. Der vil endvidere etableres mindre stier inden for de grønne fællesarealer efter et kommende landskabsprojekt.

Aarhus Kommune er ved at behandle sagen, og byrådet vil senere i processen tage stilling til et lokalplanforslag.